De prijzen zijn indicatief en onder voorbehoud van wijzigingen.
Enkel de meest recente prijs is van kracht.
Wijzigingen worden tijdig gecommuniceerd.

De prijzen zijn exclusief btw indien anders vermeldt.

Contactgegevens

Cockheyt Biopools - Kevin Cockheyt
Betekomsesteenweg 145
3130 Begijnendijk

+32 473 709 162
info@cockheyt-biopools.be
BTW: BE 0737.934.230
BELFIUS: BE20.0689.3603.3556

Algemene voorwaarden

 1. Alle offertes zijn bindend in zoverre de bestelling, overeenkomstig de offerte, wordt geplaatst binnen de 2 maanden na datum van de offerte.
 2. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. indien anders vermeldt.
 3. Elke aankoop wordt schriftelijk bevestigd. Elke wijziging in een oorspronkelijke offerte moet eveneens schriftelijk gebeuren.
 4. Na schriftelijke bevestiging van de aankoop volgens offerte is deze bindend voor de klant. Indien de klant hierna afziet van de koop blijft hij ertoe gehouden 25% van de totale bestelwaarde te betalen. Voor dienstverlenende opdrachten wordt 75% verrekend.
 5. Betalingen geschieden steeds contant, en uiterlijk binnen de 10 dagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd van 1%per maand. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat, indien deze factuur binnen 10 dagen na factuurdatum niet werd betaald, het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten titel van forfaitaire en onherroepelijk beding, zal verhoogd worden met 10%, dit bij toepassing van artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek. Partijen gaan er uitdrukkelijk over akkoord dat deze vergoeding forfaitair is en dat deze, bij afwijking van artikel 1231 van het Burgerlijk Wetboek niet kan gewijzigd worden, zelfs wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn. De verschuldigde vergoeding zal in geen geval minder dan € 50 bedragen.
 6. Cockheyt Biopools behoudt zich het volledige en exclusieve eigendomsrecht van de door haar verkochte goederen tot betaling van de volledige factuursom. Bij niet-betaling, gedeeltelijke betaling of niet-tijdige betaling van de koopsom kan Cockheyt Biopools de geleverde goederen onmiddellijk en zonder verdere ingebrekestelling komen terughalen bij de klant. Tot zolang de volledige koopsom niet betaald is, zal de ontvanger van de goederen deze in perfecte staat dienen te onderhouden.
 7. Klachten dienen steeds bij gemotiveerd aangetekend schrijven te gebeuren en dit binnen de 3 kalenderdagen na levering van de goederen of diensten. Na het verstrijken van deze termijn zullen geen klachten meer aanvaard worden.
 8. Facturen dienen binnen de 5 kalenderdagen na factuurdatum bij aangetekend schrijven geprotesteerd te worden. Na het verstrijken van deze termijn zullen geen klachten meer aanvaard worden.
 9. Verleende garantie, dewelke dan expliciet dient bedongen te zijn en nader bepaald qua duur, geldt enkel voor de materialen, niet op de arbeidsuren, noch op de verplaatsingen.
 10. De aansprakelijkheid van Cockheyt Biopools blijft in ieder geval beperkt tot € 12.500.
 11. Indien één of meerdere van deze clausules blijkt te zijn aangetast door enige vorm van nietigheid houdt dit geen nietigheid van de andere clausules in die onverminderd blijven gelden. Indien één of meerdere van deze clausules niet of slechts ten dele wordt toegepast gebeurt dit steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis.
 12. Het aanvaarden van de factuur geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.
 13. Bij het niet voorzien van drainage kunnen wij bij schade door grondwater niet verantwoordelijk gesteld worden.
 14. Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtbank van Leuven.
 15. Alle afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen steeds schriftelijk met wederzijds akkoord te gebeuren.